Algemene voorwaarden

STANDAARD ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR WARMUP PLC

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT ZOWEL DE LEVERING VAN GOEDEREN ALS DIENSTEN

DEEL 1
(VOORWAARDEN 1 TOT EN MET 7)

 1. INTERPRETATIE
  1.1 De definities en interpretatieregels in deze voorwaarde zijn van toepassing in deze voorwaarden (Voorwaarden).
  Koper: de persoon, firma of onderneming die de Goederen en/of Diensten van het Bedrijf koopt.
  Bedrijf: Warmup Plc of een verwant bedrijf zoals overeengekomen op de offerte of aanbieding voor verkoop.
  Contract: de inkooporder van de Koper en de aanvaarding daarvan door het Bedrijf, of de aanvaarding door de Koper van een offerte of verkoopaanbod van het Bedrijf onder voorwaarde 2.2.
  Betrokkene: de Koper indien hij/zij een individu is die het onderwerp is van persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Data Protection Act 1998.
  Afleverpunt: de plaats waar de levering van de Goederen dient plaats te vinden onder voorwaarde 9.
  Goederen: alle goederen die in het Contract zijn overeengekomen om door het Bedrijf aan de Koper te worden geleverd (met inbegrip van een deel of delen daarvan).
  Diensten: alle in het Contract overeengekomen diensten die door het Bedrijf aan de Koper worden geleverd.
  Werkgebied: de locatie voor het verlenen van de Diensten zoals aangegeven in de offerte of orderbevestiging van het Bedrijf of zoals anderszins overeengekomen met de Koper op grond van voorwaarde 14.1(b).
  1.2 Een verwijzing naar de wet is een verwijzing naar de wet zoals die op dat moment van kracht is, rekening houdend met enige wijziging, uitbreiding, toepassing of herziening, en omvat tevens enige ondergeschikte wet.
  1.3 Woorden in het enkelvoud omvatten het meervoud en woorden in het meervoud omvatten het enkelvoud.
  1.4 Een verwijzing naar het ene geslacht omvat ook een verwijzing naar het andere geslacht.
  1.5 Titels van voorwaarden hebben geen invloed op de interpretatie van deze voorwaarden.
 1. TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN
  2.1 Deze Voorwaarden zijn:
  (a) van toepassing op en opgenomen in het Contract; en
  (b) prevaleren boven enige inconsistente voorwaarden of bepalingen die zijn opgenomen, of waarnaar wordt verwezen, in de aankooporder van de Koper, orderbevestiging, acceptatie van een offerte of specificatie, of die geïmpliceerd worden door de wet, handelsgebruiken, praktijken of de gang van zaken.
  2.2 De inkooporder van de Koper, of de aanvaarding door de Koper van een offerte voor Goederen en/of Diensten door het Bedrijf, vormt een aanbod van de Koper om de daarin gespecificeerde Goederen en/of Diensten onder deze Voorwaarden te kopen. Geen aanbod van de Koper wordt door het Bedrijf geaccepteerd anders dan:
  (a) door een schriftelijke bevestiging door het Bedrijf; of
  (b) (indien eerder) doordat het Bedrijf begint met het leveren van de Goederen en/of Diensten,
  wanneer een contract voor de levering en aankoop van die Goederen en/of Diensten onder deze Voorwaarden tot stand komt. De standaardvoorwaarden van de Koper (indien van toepassing) die bij een inkooporder of ander document zijn gevoegd of waarnaar wordt verwezen, zijn niet van toepassing op het Contract.
  2.3 Offertes worden door het Bedrijf verstrekt op basis van het feit dat er geen Contract tot stand komt behalve in overeenstemming met voorwaarde 2.2. Elke offerte is geldig voor een periode van 30 dagen vanaf de datum, mits het Bedrijf deze niet eerder heeft ingetrokken.
 1. PRIJS
  3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Onderneming, is de prijs voor de Goederen de aanbevolen detailhandelsprijs zoals vermeld in de prijslijst van de Onderneming die gepubliceerd is op de datum van levering of veronderstelde levering, verminderd met een eventuele schriftelijk overeengekomen korting.
  3.2 De prijs voor de Diensten is zoals gespecificeerd in het Contract.
  3.3 De Onderneming heeft het recht om tussentijdse facturen te leveren voor geleverde Diensten met betrekking tot verschillende en afzonderlijke werkperioden, of met betrekking tot elke periode van een week of een kalendermaand.
  3.4 De prijs voor de Goederen en/of Diensten is exclusief eventuele belasting over de toegevoegde waarde, die in rekening wordt gebracht in overeenstemming met de relevante wetgeving.
  3.5 Als de uitvoering van de Diensten door het Bedrijf op grond van het Contract wordt verhinderd of vertraagd door een handeling of nalatigheid van de Koper, zijn agenten, onderaannemers of werknemers, wordt de prijs voor de Diensten verhoogd met het gepubliceerde uurtarief van het Bedrijf (niet minder dan £25) voor elk manuur vertraging.
 1. BETALING
  4.1 Behoudens voorwaarde 4.6 en tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van alle facturen onmiddellijk na ontvangst van de factuur te geschieden in de valuta die in het Contract is vermeld.
  4.2 Aan het Bedrijf verschuldigde bedragen dienen volledig te worden betaald zonder enige aftrek of inhouding anders dan wettelijk vereist. De koper is niet gerechtigd om enig krediet, schuldvergelijking of tegenvordering tegen het bedrijf in te roepen om het geheel of gedeeltelijk achterhouden van betaling van een dergelijk bedrag te rechtvaardigen.
  4.3 Geen enkele betaling wordt geacht te zijn ontvangen totdat het bedrijf vrijgegeven fondsen heeft ontvangen.
  4.4 Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat het bedrijf toekomt, kan het bedrijf, als de koper het bedrijf niet op de vervaldatum betaalt:
  (a) rente vorderen op grond van de Wet op de betalingsachterstand bij handelsschulden (Interest) 1998; en
  (b) alle Diensten opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
  4.5 Tijd voor betaling is van wezenlijk belang voor het Contract.
  4.6 Alle bedragen die uit hoofde van het Contract aan het Bedrijf verschuldigd zijn, worden onmiddellijk opeisbaar bij beëindiging van het Contract, ondanks enige andere bepaling. Deze voorwaarde 4.6 doet geen afbreuk aan enig recht op het vorderen van rente op grond van de wet, of enig dergelijk recht op grond van het Contract.
  4.7 Het bedrijf kan, onverminderd eventuele andere rechten die het heeft, eventuele aansprakelijkheid van de koper jegens het bedrijf verrekenen met eventuele aansprakelijkheid van het bedrijf jegens de koper.
 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  5.1 Onder voorbehoud van voorwaarde 9, voorwaarde 10 en voorwaarde 12, bevatten de volgende bepalingen de volledige financiële aansprakelijkheid van het bedrijf (met inbegrip van aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van zijn werknemers, agenten en onderaannemers) jegens de koper met betrekking tot:
  (a) iedere schending van deze voorwaarden;
  (b) enig gebruik of doorverkoop door de Koper van de Goederen en/of Diensten of enig deel daarvan; en
  (c) elke vertegenwoordiging, verklaring of onrechtmatige daad of nalatigheid met inbegrip van nalatigheid voortvloeiend uit of in verband met het Contract.
  5.2 Alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden geïmpliceerd door statuten of gewoonterecht zijn, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten van het Contract.
 2. 3 Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens de koper in het kader van het contract als het wordt verhinderd of vertraagd in de uitvoering van zijn verplichtingen in het kader van het contract of in de uitvoering van zijn bedrijf door handelingen, gebeurtenissen, nalatigheden of ongevallen buiten zijn redelijke controle, met inbegrip van stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten (ongeacht of het personeel van het bedrijf of een andere partij hierbij betrokken is), het uitvallen van een nutsvoorziening of transportnetwerk, overmacht, oorlog, oproer, onlusten, kwaadwillige beschadiging, naleving van enige wet of overheidsbevel, regel, voorschrift of aanwijzing, ongeval, storing aan fabriek of machines, brand, overstroming, storm, epidemie en pandemie of in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers.
  5.4 Niets in deze voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van het Bedrijf uit of beperkt deze:
  (a) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van het Bedrijf; of
  (b) onder artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979; of
  (c) onder artikel 2(3) van de Consumer Protection Act 1987; of
  (d) voor zaken waarvoor het onwettig zou zijn als het Bedrijf zijn aansprakelijkheid zou uitsluiten of proberen uit te sluiten; of
  (e) voor schade of aansprakelijkheid van de koper als gevolg van fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken door het bedrijf; of
  (f) voor enige aansprakelijkheid opgelopen door de koper als gevolg van een schending door het bedrijf van de voorwaarde met betrekking tot eigendom of de garantie met betrekking tot rustig bezit geïmpliceerd door artikel 2 van de Supply of Goods and Services Act 1982.
  5.5 Onder voorbehoud van voorwaarde 5.2 en voorwaarde 5.3:
  (a) zal het Bedrijf niet aansprakelijk zijn, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke plicht), contract, verkeerde voorstelling van zaken of anderszins voor:
  (i) winstderving; of
  (ii) zakelijke verliezen; of
  (iii) uitputting van goodwill en/of soortgelijke verliezen; of
  (iv) verlies van verwachte besparingen; of
  (v) verlies van goederen; of
  (vi) contractverlies; of
  (vii) verlies van gebruik; of
  (viii) alle bijzondere, indirecte, gevolg- of zuiver economische verliezen, kosten, schade, lasten of uitgaven; en
  (b) de totale aansprakelijkheid van de Onderneming op grond van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid of schending van een wettelijke plicht), misrepresentatie, restitutie of anderszins die voortvloeit uit de uitvoering of beoogde uitvoering van het Contract beperkt is tot de prijs die betaald is voor de Goederen en/of Diensten.
 1. WET GEGEVENSBESCHERMING 1998
  6.1 Het Bedrijf is geregistreerd als een gegevensbeheerder in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens
  1998.
  6.2 Alle gegevens die aan het Bedrijf worden geleverd met betrekking tot een Betrokkene zullen:
  (a) eerlijk en rechtmatig verwerkt;
  (b) verwerkt worden voor beperkte doeleinden en niet op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden;
  (c) adequaat, relevant en niet buitensporig zijn
  (d) nauwkeurig – niet langer dan noodzakelijk bewaard;
  (e) verwerkt in overeenstemming met de rechten van de Betrokkene;
  (f) beveiligd; en
  (g) niet worden overgedragen naar het buitenland zonder passende bescherming.
  6.3 De Betrokkene kan details opvragen over de informatie die door het Bedrijf wordt bewaard door te schrijven naar:
  Gegevensbeheerder
  Warmup plc
  704 Tudor Estate
  Abbey Road
  Londen
  NW10 7UW
  6.4 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen voor de productie van alle informatie die door de betrokkene wordt gevraagd op grond van voorwaarde 6.3.
  6.5 De koper erkent en stemt ermee in dat het bedrijf informatie over de koper kan overdragen aan de financiers van het bedrijf, die:
  (a) informatie over de Koper kunnen gebruiken, analyseren en beoordelen, met inbegrip van de aard van de transacties van de Koper, en dergelijke informatie kunnen uitwisselen met andere leden van hun groep van bedrijven en anderen voor krediet- of financiële beoordeling, marktonderzoek, statistische analyse, verzekeringsclaim-, acceptatie- en opleidingsdoeleinden en bij het doen van betalingen en het nakomen van hun overeenkomst met het Bedrijf;
  (b) kan van tijd tot tijd de gegevens van de Koper opvragen bij kredietinformatiebureaus, waarbij de gegevens van de Koper bij deze bureaus opzoekingen en informatie van andere bedrijven kunnen bevatten; details van hun opzoekingen worden door deze bureaus bewaard, maar worden niet gezien door andere organisaties die opzoekingen kunnen doen;
  (c) kan informatie geven over de Koper en de schulden van de Koper aan het volgende:
  (i) de verzekeraars van het bedrijf of hun verzekeraars voor acceptatie- en claimdoeleinden;
  (ii) iedere garant of vrijwaringverlener van de verplichtingen van de koper of het bedrijf om hen in staat te stellen deze verplichtingen te beoordelen;
  (iii) hun bankiers of adviseurs die namens hen handelen;
  (iv) elk bedrijf aan wie de schulden van de koper of de regelingen van het bedrijf met hen kunnen worden overgedragen, om een dergelijke overdracht te vergemakkelijken;
  (d) telefoongesprekken die de koper met hen voert, kunnen monitoren en/of opnemen voor trainings- en/of beveiligingsdoeleinden;
  (e) alle of een deel van hun rechten en verplichtingen uit hoofde van hun overeenkomst met het bedrijf kunnen overdragen aan een derde partij en informatie over de koper aan de derde partij kunnen overdragen om hen in staat te stellen hun rechten af te dwingen of aan de verplichtingen te voldoen.
  6.6 Op verzoek aan het in voorwaarde 6.3 genoemde adres levert ondernemer aan de koper de gegevens van de financiers van ondernemer met inbegrip van een telefoonnummer om contact op te nemen. De koper kan contact opnemen met de financier van ondernemer om de gegevens op te vragen van de hierboven genoemde kredietinformatiebureaus en andere derden. De koper kan ook het recht hebben om tegen betaling een kopie te ontvangen van bepaalde informatie die in het bezit is van de kredietverstrekkers van ondernemer.
 1. ALGEMEEN
  7.1 Het Bedrijf kan de uitvoering van het Contract geheel of gedeeltelijk uitbesteden.
  7.2 Elk van de partijen erkent en stemt ermee in dat zij bij het aangaan van het Contract niet vertrouwt op enige toezegging, belofte, verzekering, verklaring, vertegenwoordiging, garantie of afspraak (al dan niet schriftelijk) van enig persoon (al dan niet partij bij deze algemene voorwaarden) met betrekking tot het onderwerp van het Contract, anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in het Contract.
  7.3 Elk recht of rechtsmiddel van het Bedrijf uit hoofde van het Contract doet geen afbreuk aan enig ander recht of rechtsmiddel van het Bedrijf, al dan niet uit hoofde van het Contract.
  7.4 Indien een bepaling van het Contract door een rechtbank, tribunaal of administratief orgaan met competente jurisdictie geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig, nietig, vernietigbaar, niet-afdwingbaar of onredelijk wordt bevonden, dan zal deze bepaling voor zover deze onwettig, ongeldig, nietig, vernietigbaar, niet-afdwingbaar of onredelijk is, scheidbaar worden geacht en zullen de overige bepalingen van het Contract en de rest van deze bepaling volledig van kracht blijven.
  7.5 Het niet of te laat afdwingen of gedeeltelijk afdwingen van een bepaling van het Contract door het Bedrijf mag niet worden opgevat als een afstandsverklaring van haar rechten uit hoofde van het Contract.
  7.6 Een verklaring van afstand door het Bedrijf van een schending of verzuim van een bepaling van het Contract door de Koper wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een latere schending of verzuim en is op geen enkele wijze van invloed op de overige voorwaarden van het Contract.
  7.7 Het is de Koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract over te dragen, te cederen, te belasten, uit te besteden of op andere wijze te gebruiken.
  7.8 Het Bedrijf mag te allen tijde al zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden of op andere wijze behandelen.
  7.9 Niets in het Contract is bedoeld om een partnerschap tussen de partijen tot stand te brengen, of om een van de partijen te machtigen om als agent voor de ander op te treden, en geen van de partijen zal de bevoegdheid hebben om in naam of voor rekening van de ander te handelen of om de ander anderszins op enigerlei wijze te binden (met inbegrip van het afleggen van een verklaring of garantie, het aangaan van een verplichting of aansprakelijkheid en de uitoefening van een recht of bevoegdheid).
  7.10 Het is niet de bedoeling van de partijen bij het Contract dat enige voorwaarde van het Contract afdwingbaar zal zijn krachtens de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 door een persoon die geen partij is bij het Contract.
  7.11 De totstandkoming, het bestaan, de constructie, de uitvoering, de geldigheid en alle aspecten van het Contract worden beheerst door Engels recht en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

VOORWAARDEN DIE ALLEEN BETREKKING HEBBEN OP DE LEVERING VAN GOEDEREN

DEEL 2
(VOORWAARDEN 8 TOT EN MET 12)

 1. BESCHRIJVING
  8.1 De hoeveelheid en beschrijving van de Goederen zijn zoals uiteengezet in de offerte of orderbevestiging van de Onderneming.
  8.2 Alle monsters, tekeningen, beschrijvend materiaal, specificaties en reclame die door de Onderneming worden uitgegeven en alle beschrijvingen of illustraties in de catalogi of brochures van de Onderneming worden uitsluitend uitgegeven of gepubliceerd om bij benadering een idee te geven van de Goederen die daarin worden beschreven. Ze maken geen deel uit van het Contract en dit is geen verkoop op monster.

9. LEVERING
9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door het Bedrijf, vindt levering van de Goederen plaats op de bedrijfslocatie van de Koper.
9.2 Een vertraging in de levering van de Goederen (zelfs als deze veroorzaakt is door nalatigheid van het Bedrijf) geeft de Koper niet het recht om het Contract te beëindigen of te ontbinden.
9.3 Het Bedrijf kan de Goederen in afzonderlijke termijnen leveren en voor elke termijn een aparte factuur opmaken.
9.4 Elke termijn is een afzonderlijk Contract en geen enkele annulering of beëindiging van een Contract met betrekking tot een termijn geeft de Koper het recht om een ander Contract of een andere termijn af te wijzen of te annuleren.

 1. NIET-LEVERING
  10.1 Elke aansprakelijkheid van de Onderneming voor niet-levering van de Goederen zal beperkt zijn tot het vervangen van de Goederen binnen een redelijke termijn of het uitgeven van een creditnota tegen het pro rata Contracttarief voor elke factuur die voor dergelijke Goederen wordt opgesteld.

11. RISICO/TITEL
11.1 De Goederen zijn voor risico van de Koper vanaf het moment van levering.
11.2 De eigendom van de Goederen gaat niet eerder over op de Koper dan nadat het Bedrijf alle aan hem verschuldigde bedragen volledig (in contanten of vrijgemaakte fondsen) heeft ontvangen met betrekking tot:
(a) de Goederen; en
(b) alle andere bedragen die aan het Bedrijf verschuldigd zijn of worden door de Koper uit welke hoofde dan ook.
11.3 Totdat de eigendom van de Goederen is overgegaan op de Koper, zal de Koper:
(a) de Goederen houden op een fiduciaire basis als bewaarnemer van het Bedrijf;
(b) de Goederen (zonder kosten voor het Bedrijf) gescheiden van alle andere goederen van de Koper of een derde partij op te slaan op een zodanige manier dat ze gemakkelijk identificeerbaar blijven als eigendom van het Bedrijf;
(c) geen identificatietekens of verpakkingen op of met betrekking tot de Goederen vernietigen, beschadigen of onleesbaar maken; en
(d) de Goederen in bevredigende staat houden en ze namens het Bedrijf verzekerd houden voor de volledige prijs tegen alle risico’s tot redelijke tevredenheid van het Bedrijf. Op verzoek dient de Koper de verzekeringspolis aan het Bedrijf te overleggen.
11.4 De Koper mag de Goederen doorverkopen voordat de eigendom op hem is overgegaan, uitsluitend onder de volgende voorwaarden:
(a) elke verkoop dient plaats te vinden in het kader van de normale bedrijfsvoering van de Koper tegen de volledige marktwaarde; en
(b) een dergelijke verkoop is een verkoop van eigendom van het Bedrijf namens de Koper zelf en de Koper handelt als opdrachtgever bij een dergelijke verkoop.
11.5 Het recht van de Koper op bezit van de Goederen eindigt onmiddellijk indien:
(a) de Koper in staat van faillissement wordt verklaard of een regeling of een akkoord met zijn schuldeisers aangaat, of anderszins het voordeel geniet van enige wettelijke bepaling die op dat moment van kracht is ter verlichting van insolvente schuldenaren, of (als het om een rechtspersoon gaat) een vergadering van schuldeisers bijeenroept (formeel of informeel), of in liquidatie gaat (vrijwillig of verplicht) met uitzondering van een vrijwillige solvente liquidatie met als enig doel wederopbouw of samensmelting, of een curator en/of beheerder, bewindvoerder of administratieve bewindvoerder wordt aangesteld voor zijn onderneming of een deel daarvan, of documenten worden ingediend bij de rechtbank voor de benoeming van een beheerder van de Koper of kennisgeving van intentie tot benoeming van een beheerder wordt gedaan door de Koper of zijn bestuurders of door een in aanmerking komende houder van een floating charge (zoals gedefinieerd in paragraaf 14 van Schedule B1 van de Insolvency Act 1986), of een besluit wordt genomen of een verzoek wordt ingediend bij een rechtbank voor de liquidatie van de Koper of voor het verlenen van een onderbewindstelling met betrekking tot de Koper, of een procedure wordt gestart met betrekking tot de insolventie of mogelijke insolventie van de Koper of het onderwerp is van een proces buiten Engeland dat analoog is aan een van de voorgaande; of
(b) de Koper laat of laat toe dat enige executie, wettelijk of billijk, wordt geheven op zijn/haar eigendom of tegen hem/haar wordt verkregen, of niet in staat is zijn/haar schulden te betalen in de zin van sectie 123 van de Insolvency Act 1986 of de Koper zijn/haar handel staakt of het onderwerp is van enige procedure buiten Engeland die analoog is aan een van de voorgaande; of
(c) de Koper verzuimt om zijn/haar verplichtingen onder het Contract of een ander contract tussen het Bedrijf en de Koper na te komen of uit te voeren,
(d) de Koper op enigerlei wijze de Goederen bezwaart of belast.
11.6 Het Bedrijf is gerechtigd om de betaling voor de Goederen terug te vorderen ondanks dat de eigendom van de Goederen niet is overgegaan op het Bedrijf.
11.7 Bij beëindiging van het Contract, door welke oorzaak dan ook, blijven de rechten van het Bedrijf (maar niet die van de Koper) in deze voorwaarde 11 van kracht.

 1. KWALITEIT
  12.1 Indien het bedrijf niet de fabrikant van de goederen is, zal het bedrijf zich inspannen om het voordeel van een garantie die aan het bedrijf wordt gegeven over te dragen aan de koper.
  12.2 Het bedrijf garandeert dat (met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden) de goederen bij levering van voldoende kwaliteit zijn in de zin van de Sale of Goods Act 1979;

VOORWAARDEN DIE ALLEEN BETREKKING HEBBEN OP DE LEVERING VAN DIENSTEN

DEEL 3
(VOORWAARDEN 13 T/M 14)

 1. VERPLICHTINGEN VAN HET BEDRIJF
  13.1 Het Bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om de Diensten te leveren en de Goederen aan de Koper te leveren, in overeenstemming met alle wezenlijke aspecten van het Contract.
  13.2 Het Bedrijf zal zich redelijkerwijs inspannen om te voldoen aan alle prestatiedata die in het Contract worden genoemd, maar deze data zijn slechts schattingen en tijd is niet van wezenlijk belang voor het Contract.
  13.3 Het Bedrijf is niet verplicht om gezondheids- en veiligheidsvoorschriften of andere veiligheidsvereisten na te leven, behalve voor zover het daar schriftelijk mee heeft ingestemd voordat het Contract onder voorwaarde 2.2 tot stand is gekomen.
 1. VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER
  14.1 De Koper zal:
  (a) medewerking verlenen aan het Bedrijf in alle zaken die betrekking hebben op de Diensten;
  (b) het Bedrijf, zijn agenten, onderaannemers en werknemers tijdig en kosteloos toegang te leveren tot de bedrijfsruimten, kantoorruimte, gegevens en andere faciliteiten van de Koper zoals verzocht door het Bedrijf;
  (c) ervoor zorgen dat geen andere personen het Werkgebied doorkruisen voor de duur van de Diensten.
  (d) tijdig de informatie leveren die het Bedrijf kan vragen met betrekking tot de Diensten en ervoor zorgen dat deze in alle wezenlijke opzichten juist is;
  (e) verantwoordelijk zijn (op eigen kosten) voor het voorbereiden en onderhouden van de relevante bedrijfslocatie voor de levering van de Diensten, met inbegrip van het identificeren, controleren, verwijderen en afvoeren van puin en/of gevaarlijke materialen van zijn bedrijfslocatie in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voor en tijdens de levering van de Diensten op die locatie, en het Bedrijf op de hoogte stellen van al zijn verplichtingen en handelingen op grond van deze voorwaarde 14.1(e);
  (f) het Bedrijf informeren over alle gezondheids- en veiligheidsregels en -voorschriften en alle andere redelijke veiligheidseisen die van toepassing zijn op de bedrijfslocatie van de Koper;
  (g) alle noodzakelijke vergunningen en toestemmingen verkrijgen en in stand houden en voldoen aan alle relevante wetgeving met betrekking tot de Diensten en de installatie van de Goederen, in alle gevallen vóór de datum waarop de Diensten zullen beginnen;
  (h) het Werkgebied in stand houden, onderhouden en verzekeren voor het doel en de duur van de Diensten;
  (i) ervoor zorgen dat alle voorbereidingen voor de ondervloer:
  (i) in overeenstemming zijn met de richtlijnen van het Bedrijf;
  (ii) voldoen aan de bouwvoorschriften; en
  (iii) meer dan zeven dagen voor de in het Contract vermelde datum voor aanvang van de Diensten zijn aangebracht,
  (j) ervoor zorgen dat het Werkgebied vlak, droog en vrij van puin is;
  (k) ervoor zorgen dat vóór de in het Contract vermelde datum voor aanvang van de Diensten alle bedrading, aansluitingen, fittingen en leidingen:
  (i) geïnstalleerd zijn (in de juiste positie om de levering van de Diensten mogelijk te maken) en zich in een schone staat bevinden;
  (ii) voldoen aan alle toepasselijke voorschriften en geschikt zijn voor het beoogde doel op basis van de classificaties en vereisten van de aansluitproducten;
  (iii) met betrekking tot bedrading zijn aangesloten op de juiste consumenteneenheden met de juiste beveiligingsvoorzieningen (RCD en MCB of RCBO), vóór aanvang van de dienstverlening;
  (iv) met betrekking tot sanitair vóór aanvang van de dienstverlening zijn aangesloten op de juiste leidingen en warmtebronnen; en
  (v) de juiste afmetingen hebben voor de installatie van de Goederen.

14.2 Na voltooiing van de Diensten zal de Koper ervoor zorgen dat:
(a) de verwarmingswerken voldoende beschermd zijn; en
(b) niemand het Werkgebied doorkruist totdat de structurele vloerbedekking is voltooid, met uitzondering van personen die de structurele vloerbedekking leggen (instructies en schema’s zijn op verzoek verkrijgbaar).
14.3 Indien de nakoming door het Bedrijf van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract wordt verhinderd of vertraagd door een handelen of nalaten van de Koper, zijn agenten, onderaannemers of werknemers, is het Bedrijf niet aansprakelijk voor kosten, lasten of verliezen die de Koper lijdt of oploopt en die direct of indirect het gevolg zijn van een dergelijke verhindering of vertraging.
14.4 De koper is gehouden om op verzoek aan het bedrijf alle redelijke kosten, lasten of verliezen te betalen die door het bedrijf worden gedragen of geleden (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, winstderving en reputatieverlies, verlies van of schade aan eigendommen en schade als gevolg van letsel aan of overlijden van personen en verlies van de mogelijkheid om middelen elders in te zetten) die direct of indirect het gevolg zijn van fraude, nalatigheid, verzuim of vertraging in de nakoming door de koper van een van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract, op voorwaarde dat het bedrijf dergelijke kosten, lasten en verliezen schriftelijk aan de koper bevestigt.
14.5 Het is de Koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, op enig moment vanaf de datum van het Contract tot het verstrijken van zes maanden na de voltooiing van de Diensten, een persoon die als werknemer of onderaannemer van het Bedrijf betrokken is of is geweest bij de verlening van de Diensten, te werven of weg te lokken bij het Bedrijf of in dienst te nemen of te proberen in dienst te nemen.
14.6 Elke toestemming die door het Bedrijf wordt gegeven in overeenstemming met voorwaarde 14.5 is onderworpen aan de voorwaarde dat de Koper aan het Bedrijf een bedrag betaalt dat gelijk is aan 20% van de op dat moment geldende jaarlijkse beloning van de werknemer of onderaannemer van het Bedrijf of, indien hoger, 20% van de jaarlijkse beloning die door de Koper aan die werknemer of onderaannemer wordt betaald.

VOORWAARDEN EN VOORBEELDKOSTEN OP DE HELE WEBSITE

DEEL 4
(VOORWAARDEN 15)

 1. BESCHRIJVING
  De berekeningen op de website zijn gebaseerd op de volgende redelijke aannames:
  (a) Installatie is in een huis dat gebouwd is volgens de huidige Deel L voorschriften.
  (b) Gebruikte verwarmingen: 150W/m² matten, onder 8-10mm keramische tegels op 10mm Warmup isolatieplaat
  (c) Het temperatuurverschil tussen “aan” en “stand-by” is 5°C (bijv. 16°C bij “stand-by”, 21°C bij “aan”).
  (d) De vloereigenschap komt overeen met de grootte van de woning (bijv. 5m² verwarming voor een ruimte van 5m²)
  (e) De opwarmtijd is opgenomen in de uren AAN
  (f) De verwarming wordt geregeld door een opwarmthermostaat
  (g) De prijs per kWh is 11,61p (april 2014) De laagste beschikbare elektriciteitsprijs in het VK in april 2014

WETTELIJKE INFORMATIE EN KENNISGEVINGEN

DEEL 5
(VOORWAARDEN 16)

 1. BESCHRIJVING
  Eigendom van Site; Akkoord met Gebruiksvoorwaarden
  Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op de website van Warmup, gevestigd op www.warmup.be, en alle bijbehorende sites die eigendom zijn van en beheerd worden door Warmup.
  DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; ALS U NIET AKKOORD GAAT, GEBRUIK DE WEBSITE DAN NIET.
  16.1 Warmup behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Als je de Site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat je de wijzigingen aanvaardt en ermee akkoord gaat.
  16.2 Inhoud
  Alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, pdf’s en video’s zijn auteursrechtelijk beschermd door Warmup Plc. Voor de reproductie van informatie of gegevens voor commerciële doeleinden, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstdelen of afbeeldingen, is de voorafgaande toestemming van Warmup Plc vereist. Tenzij anders aangegeven, zijn alle beschermde handelsmerken op de websites van Warmup Plc beschermd door het merkenrecht. Dit geldt met name voor het merk “Warmup” en alle bijbehorende handelsmerken.
  16.3 Uw gebruik van deze website
  Warmup garandeert niet dat alle pagina-inhoud, pdf’s, video’s en andere gerelateerde
  informatie op deze website actueel en correct zijn. Bij het zoeken naar informatie over Warmup-producten en -diensten moeten gebruikers altijd de fysieke installatiehandleidingen raadplegen die bij de Warmup-producten worden geleverd.
  16.4 Beperking van aansprakelijkheid
  Tenzij bij wet verboden, is Warmup in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, incidentele schade of punitieve schade, inclusief gederfde winst, zelfs als Warmup is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, als gevolg van het gebruik van deze website. Warmup Plc behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen of aanvullingen op de website aan te brengen.
  16.5 Externe koppelingen
  Op websites waarnaar wordt gelinkt vanaf deze website en websites die linken naar deze website, is Warmup Plc niet aansprakelijk voor de inhoud van andere websites die via dergelijke links worden bezocht.

WARMUP® PRODUCT GARANTIE

DEEL 6
(VOORWAARDEN 17)

 1. BESCHRIJVING
  Warmup® producten zijn gegarandeerd door WARMUP PLC (“Warmup”) vrij van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en onderhoud en blijven gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten behoudens de hieronder beschreven beperkingen en voorwaarden. De Warmup® producten zijn vanaf de aankoopdatum gegarandeerd tegen fabricagefouten. Registratie is pas bevestigd wanneer een bevestiging is verzonden door Warmup PLC.
  17.1 De garantie is alleen van toepassing op producten die:
  (a) Binnen 30 dagen na aankoop zijn geregistreerd bij Warmup
  (b) zijn geselecteerd, ontworpen en geïnstalleerd door een gekwalificeerde aannemer volgens de door Warmup geleverde installatie-instructies die geldig zijn vanaf de toepasselijke installatiedatum;
  (c) zijn aangesloten op de juiste stroom- en/of watervoorzieningen;
  (d) De verwarming is geaard en te allen tijde beveiligd door een 30mA RCD of RCBO (dit geldt alleen voor elektrische verwarmingen);
  (e) geïnstalleerd zijn volgens alle van toepassing zijnde bouwvoorschriften;
  (f) Niet worden blootgesteld aan drukken, stroom en/of temperaturen die de beperkingen overschrijden die op het product met garantie of in de toepasselijke installatiehandleiding van het Warmup-product zijn afgedrukt;
  (g) Op hun oorspronkelijke geïnstalleerde locatie blijven liggen, zodanig dat de vloerbedekking of dekvloer over het product niet beschadigd, opgetild, vervangen, gerepareerd of bedekt is met volgende lagen vloerbedekking;
  (h) Geen tekenen vertonen van onopzettelijke schade, verkeerd gebruik, gebrek aan zorg, knoeien, of reparatie of wijziging zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Warmup Plc.
  17.2 Kennisgeving van een vermoedelijk defect product moet schriftelijk worden ontvangen door Warmup binnen dertig (30) dagen na het vermoedelijke defect. Producten waarvan wordt vermoed dat ze defect zijn, moeten aan Warmup ter beschikking worden gesteld om te worden getest en de oorzaak vast te stellen.
  17.3 Na acceptatie van een garantieclaim heeft Warmup negentig (90) werkdagen de tijd om te onderzoeken en te bepalen of zij de verantwoordelijkheid erkent voor vermeende materiaal- of fabricagefouten en bepaalt zij de te nemen passende actie.
  17.4 Gedurende de garantieperiode zal Warmup ervoor zorgen dat het product kosteloos wordt gerepareerd of (naar eigen goeddunken) onderdelen worden vervangen. Dergelijke Kosten strekken zich niet uit tot andere kosten dan de directe kosten van reparatie of vervanging door Warmup en strekken zich niet uit tot kosten voor het opnieuw leggen, vervangen of repareren van vloerbedekking of vloer.
  17.5 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de enige rechtsmiddelen onder deze beperkte garantie naar eigen goeddunken van Warmup zijn: terugbetaling, reparatie of vervanging van een artikel waarvan is aangetoond dat het defect is. Alle vergoedingen aan klanten voor transport, arbeid, reparaties of alle andere werkzaamheden, zijn uitsluitend ter beoordeling van Warmup en moeten vooraf schriftelijk door Warmup zijn geautoriseerd. Dergelijke kosten omvatten geen andere kosten dan de directe kosten van reparatie of vervanging door Warmup.
  17.6 Indien het product defect raakt als gevolg van schade veroorzaakt tijdens installatie of betegeling, is deze garantie niet van toepassing. Het is daarom belangrijk om te controleren of het product werkt (zoals gespecificeerd in de betreffende installatiehandleiding) voordat de uiteindelijke vloerafwerking wordt geïnstalleerd.
  17.7 Warmup is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot extra kosten voor nutsvoorzieningen of schade aan de woning.
  17.8 Zonder het voorgaande te beperken, is deze Warmup Garantie niet van toepassing op:
  (a) Schade of reparaties die nodig zijn als gevolg van foutieve installatie, toepassing of abnormale bedrijfsomstandigheden;
  (b) Schade veroorzaakt tijdens installatie, chape, het leggen van de vloer of vloerafwerking, of andere herstelwerkzaamheden aan de vloer die na installatie worden uitgevoerd;
  (c) Schade als gevolg van overstromingen, brand, wind, verlichting, ongelukken, corrosieve atmosfeer, ultraviolet licht of andere omstandigheden buiten de controle van Warmup Plc;
  (d) Gebruik van onderdelen of accessoires die niet geschikt zijn voor Warmup producten;
  (e) Producten die zijn geïnstalleerd buiten het land van de oorspronkelijke bestemming wanneer dit is aangegeven door Warmup;
  (f) Normaal onderhoud zoals beschreven in de installatie- en bedieningshandleiding;
  (g) Onderdelen die niet door Warmup zijn geleverd of ontworpen;
  (h) Schade of reparaties die nodig zijn als gevolg van onjuist gebruik, onderhoud, bediening of service;
  (i) Niet starten als gevolg van onderbreking en/of onvoldoende elektrische service;
  (j) Schade veroorzaakt door bevroren of gebroken waterleidingen in geval van storing aan de apparatuur;
  (k) Veranderingen in het uiterlijk van het product die geen invloed hebben op de prestaties.
  17.9 Met wederzijdse instemming van alle partijen wordt overeengekomen dat deze beperkte garantie, alle vorderingen die voortvloeien uit contractbreuk, alle inbreuken op de garantie of alle andere vorderingen die voortvloeien, vallen onder de wetten van Engeland en Wales. Het wordt uitdrukkelijk begrepen dat Warmup-vertegenwoordigers, technici, distributeurs, onderaannemers en leden van het verkoop- en technische ondersteuningsteam geen enkele bevoegdheid hebben om Warmup te binden aan enige overeenkomst, garantie of verhaal van welke aard dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Warmup Plc.
  a) WARMUP PLC. DISCLAIMS:
  (i) ELKE GARANTIE DIE HIER NIET IN BEPALINGEN WORDT GEGEVEN INCLUSIEF DE IMPLICIET GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
  (ii) ALLE WETTELIJKE OF IMPLICIETELE GARANTIE VAN GEBRUIKBAARHEID ALS ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERLIES, UITGAVEN EN ONGEVALLEN, SPECIALE, INDIRECTe, SECUNDAIRE, INCIDENTIËLE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET BEZIT OF GEBRUIK VAN DE HIER VERKOCHTE PRODUCTEN EN ITEMS.
  17.10 Richtlijnen installatiegarantie SafetyNet™:
  (a) Als u per ongeluk een Warmup-buis of een Warmup-verwarmingsdraad beschadigt voordat u de buis of draad bedekt met een dekvloer of vloer, kunt u het beschadigde product binnen 30 DAGEN terugsturen naar Warmup, samen met uw originele, gedateerde aankoopbon en WARMUP ZAL ELK PRODUCT GRATIS VERVANGEN DOOR EEN ANDER VAN HETZELFDE MERK EN MODEL.
  (b) LET OP
  (i) De SafetyNet™ Installatiegarantie dekt geen enkele andere vorm van schade, verkeerd gebruik of onjuiste installatie als gevolg van onjuiste lijm of ondervloer. Beperkt tot één gratis vervangende verwarming per klant of installateur.
  (ii) Schade aan de buis of elektrische vloerverwarming die ontstaat na het afwerken of leggen van de vloerbedekking valt niet onder de SafetyNet installatiegarantie.

18) GARANTIE EN GARANTIETERMIJNEN*
(a) Elektrische systemen:
(i) Warmup Los kabelsysteem (DWS) – Levenslange garantie
(ii) Warmup StickyMat systeem (SPM) – Levenslange garantie
(iii) Warmup DCM-PRO systeem – Levenslange garantie
(iv) Warmup Betonkabel (WIS) – Levenslange garantie**
(v) Warmup Folieverwarming (WLFH) – 15 jaar garantie*.
(b) Hydronische systemen:
(i) Warmup PE-RT vloerverwarmingsbuis – levenslange garantie.
(ii) Warmup PE-RT buis voor vloerverwarming – 50 jaar garantie.
(iii) Warmup Pe-rt-Al-Pe-rt Vloerverwarming – 50 jaar garantie.
(iv) Warmup verdeler – 10 jaar garantie.
(v) Warmup Thermomotoren – 2 jaar garantie.
(vi) Opwarmpompen – 2 jaar garantie.
(c) Regelsystemen
(i) Alle Warmup thermostaten, regelaars en bedradingscentra hebben een garantie van 3 jaar.
(d) Isolatie
(i) Alle Warmup isolatiepanelen hebben een garantie van 5 jaar.

Dit zijn productgarantietermijnen voor de consument (eigenaar/huurder). Let op: garanties voor service en systeeminstallaties onder commerciële onderaanneming worden apart overeengekomen.

** De garantieperiode wordt verkort tot 25 jaar als er geen vloerafwerking meer wordt aangebracht boven de ingegraven plaat waarin de verwarming is ingebouwd.

Offerte aanvragen:

Warmup biedt een uitgebreid assortiment elektrische en water vloerverwarmingssystemen die geschikt zijn voor alle vloertypen, ruimtes en projecten.

Elektrische systemen

 • ✓ Ideaal voor zones kleiner dan 50m²
 • ✓ lage impact op vloerniveaus
 • ✓ Ideaal voor renovaties

Offerte elektrische systeem
Thumbnail [200x250]

 

Watersystemen

 • ✓ Ideaal voor grotere zones van meer dan 50m²
 • ✓ Geschikt voor bestaande CV-systeem
 • ✓ Ideaal voor nieuwbouw

Offerte water systeem
Thumbnail [200x250]
For areas of 24m2 or more, use our full quoting system
Scroll naar boven